Novinky
Nabízíme výrobu SVATEBNÍCH TUŽEK A PROPISEK

Pro vaše svatební hosty a přátele rádi vyrobíme barevné KOVOVÉ A BAMBUSOVÉ PROPISKY nebo DŘEVĚNÉ TUŽKY s gravírovanými jmény novomanželů, svatebčanů nebo jiným libovolným textem.   Propisky i tužky jsou elegantním a...

více
SOUTĚŽ O Protect Kids Stamp

Speciální razítko pro děti, které motivuje hravou formou k mytí rukou během dne. Inkoust je vyrobený z dermatologicky certifikovaného inkoustu. Soutěž probíhá na FB do pátku 21. května. Přejít do...

více

Obchodní podmínky

Úvod Dodání zbožíObchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

firmy Projekce Ryšavý s.r.o., se sídlem Dr. Vacka 39, 411 17 Libochovice, IČ: 01845675 DIČ: CZ01845675 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.razitka-gravirovani.czI. Základní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") upravují práva a povinnosti mezi smluvními stranami kupní smlouvy vzniklé prostřednictvím internetového obchodu www.razitka-gravirovani.cz, kdy na straně jedné je prodávající Projekce Ryšavý s. r. o., IČ: 01845675, DIČ: CZ01845675, se sídlem Dr. Vacka 39, 411 17 Libochovice, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 38650 (dále jen „Prodávající“) a na straně druhé spotřebitel nebo podnikatel jako kupující (dále jen „Kupující“).

1.2. Kupující podáním objednávky u Prodávajícího potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

1.3. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce Prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, aj., není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

 

II. Vymezení pojmů

2.1. "Internetovým obchodem" se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí internetový obchod na adrese „www.razitka-gravirovani.cz“, jenž je provozován firmou Projekce Ryšavý s.r.o., se sídlem Dr. Vacka 39, 411 17 Libochovice, IČ: 01845675 a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
2.2. "Prodejcem" - prodávající se dále rozumí firma Projekce Ryšavý s.r.o., se sídlem Dr. Vacka 39, 411 17 Libochovice, IČ: 01845675. 
2.3. "Zbožím" se rozumí věci a produkty nabízené Prodejcem k prodeji v internetovém obchodě. Zbožím se rozumí výrobek nebo produkt (dále jen „zboží“).

2.4. "Výrobkem" se rozumí hotová věc nabízená a prodávaná prodávajícím, která není upravována nebo dopracovávána na přání kupujícího (dále jen „výrobek“).

2.5. "Produktem" se rozumí věc nabízená a prodávaná prodávajícím, která je upravována nebo dopracovávána na přání kupujícího (dále jen „produkt“).
2.6. "Kupující" se rozumí uživatel internetového obchodu, jenž má zájem o koupi konkrétního Zboží. Takový kupující je zároveň, není-li uvedeno jinak, považován za "spotřebitele". Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Je-li v těchto obchodních podmínkách užíváno označení kupující a není výslovně uvedeno, že se konkrétní ustanovení týká pouze kupujícího, který není spotřebitelem, vztahuje se vždy takové ustanovení v plném rozsahu i na kupujícího, který není spotřebitelem.
2.7. "Kupující", který není spotřebitelem, se rozumí uživatel Obchodu nebo internetového obchodu, jenž je "podnikatelem", a který zboží kupuje pro účely svého podnikání. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.
2.8. "Objednávkou" se rozumí vyplněný objednávkový formulář určený pro konkrétní Zboží v rámci objednávkového elektronického systému internetového Obchodu.
2.9. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího v internetovém obchodě, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.
2.10. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.razitka-gravirovani.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě nebo smlouvě o dílo. Odchylná ujednání v kupní smlouvě nebo ve smlouvě o dílo mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
2.11. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.
2.12. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. 

 

III. Sdělení před uzavřením smlouvy

3.1. Prodávající sděluje, že

a) náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek Vašeho operátora),
b) požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění Kupujícím, příp. povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu se týká požadavků Kupujícího na poskytnutí specifických služeb, jsou-li vyžadovány a poskytovány,
c) všechny ceny jsou smluvní, ceny zboží a služeb jsou na webu uváděny včetně i bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady;
d) v případě, že Kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o

1) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
2) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
3) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží;

přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu sídla Prodávajícího;

e) spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

1) o poskytování služeb, které Prodávající splnil s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,
2) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
3) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
4) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
5) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

f) v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;
g) spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo;
h) smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložena v elektronickém archivu Prodávajícího;
i) v případě, že spotřebitel má stížnost, může tuto uplatnit u Prodávajícího, příp. se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.

IV. Uzavření kupní smlouvy

4.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam a specifikaci zboží a služeb nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží a služby. Ceny nabízeného zboží a služeb jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty i včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Ceny služeb jsou individuálně sjednávány podle rozsahu zadání a úprav požadovaných kupujícím.
4.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží a služeb. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
4.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
- objednávaném zboží, službě (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
- způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
- informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
4.4. Při objednávání některého z nabízených produktů je kupující povinen předat prodávajícímu přesné zadání požadovaných úprav nebo dopracování a následně schválit prodávajícím navržené kreativní úpravy nabízeného produktu a to do 7 dnů od jejich zaslání prodávajícím na email uvedený kupujícím.
Kupující garantuje prodávajícímu, že veškeré podklady a návrhy, které předá prodávajícímu ke zpracování, jsou jeho vlastnictvím, příp. má k jejich použití oprávněnou licenci a předáním prodávajícímu neporušuje žádná práva (zejména autorská) třetích osob.
Prodávající si vyhrazuje všechna práva související s odvedenými kreativními tiskovými službami. Kupující hradí pouze za práci odvedenou při kreativní tvorbě, nikoli za práva duševního vlastnictví nebo za práva na rozmnožování výše uvedených výsledků kreativní práce. Licence může být udělena za poplatek kupujícímu nebo třetí osobě okamžikem uhrazení tohoto poplatku.
Prodávající má právo odstoupit od uzavřené kupní smlouvy v případě, kdy kupující bude v prodlení 7 dnů s předáním podkladů nebo návrhů pro objednaný produkt. V tomto případě prodlení má také právo požadovat po kupujícím uhrazení smluvní pokuty 100,- Kč za každou položku zboží, která pokrývá administrativní náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy a korespondencí s kupujícím. Odstoupení je platné dnem jeho doručení kupujícímu.
Prodávající má právo odstoupit od uzavřené kupní smlouvy v případě, kdy kupující bude v prodlení 7 dnů se schválením kreativní úpravy nabízeného produktu. V tomto případě prodlení má také právo požadovat po kupujícím uhrazení zpracování kreativní úpravy ve výši uvedené při objednání + smluvní pokutu 100,- Kč, která pokrývá administrativní náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy a korespondencí s kupujícím. Odstoupení je platné dnem jeho doručení kupujícímu.
4.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
4.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
4.7. Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na Webovém rozhraní obchodu, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Než Kupující závazně potvrdí objednávku, má Kupující právo měnit jak požadované plnění, dopravu i způsob úhrady, tedy zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil, seznámit se s těmito obchodními a reklamačními podmínkami. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.
4.8. Je-li kupujícím podnikatel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím podnikatelem a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu podnikateli s tímto jeho návrhem.
4.9. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.
4.10. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.
4.11. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.
4.12. Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá zboží, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že zboží převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.
4.13. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen přijmout objednávku a uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).
4.14. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

V. Cena zboží a platební podmínky

5.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy kupující uhradí vybraným způsobem při zadání objednávky.
5.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
5.3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží či služby. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od převzetí zboží či služby.
5.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího pod správným variabilním symbolem.
5.5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.
5.6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
5.7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
5.8. Prodávající má právo odstoupit od uzavřené kupní smlouvy v případě, kdy kupující bude v prodlení 7 dnů s uhrazením kupní ceny, příp. požadované zálohy na kupní cenu, je-li platba vyžadována před dodáním zboží. V tomto případě prodlení má také právo požadovat po kupujícím uhrazení smluvní pokuty 100,- Kč, která pokrývá administrativní náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy a korespondencí s kupujícím. Odstoupení je platné dnem jeho doručení kupujícímu.

VI. Přeprava a dodání zboží

6.1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
6.2. Doba expedice označená u jednotlivého druhu produktu na webovém rozhraní obchodu je doba počínající přijetím objednávky, resp. přijetím dodatečného potvrzení objednávky a v případě výroby razítek přijetím bezchybných podkladů pro jejich zhotovení (nebo schválením navržené kreativní úpravy nabízeného produktu), do doby předání objednaného zboží k přepravě. Délka přepravy pak závisí na zvoleném druhu přepravy a dodacích podmínkách přepravce. Doba expedice určená prodávajícím není pevnou dobou, ale je dobou obvyklou pro dodání daného druhu zboží. V případě požadavku kupujícího na pevný termín dodání zboží je nutno tuto podmínku výslovně sjednat s prodávajícím. Doba expedice se udává v pracovních dnech. V případě prodlení s dobou expedice má prodávající právo určit dodatečnou dobu expedice v rozsahu 3 pracovních dnů. Po jejím marném uplynutí má kupující právo od smlouvy odstoupit.
6.3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 50 Kč (slovy: padesát korun českých) a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit v případě, že si kupující zboží nepřevezme ani v dodatečné lhůtě 7 dnů od výzvy prodávajícího zaslané na email kupujícího.
6.4. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
6.5. Prodávající Kupujícímu odevzdá zboží, jakož i doklady, které se ke zboží vztahují, a umožní kupujícímu nabýt vlastnického práva ke zboží v souladu se smlouvou.
6.6. Prodávající splní povinnost odevzdat zboží Kupujícímu, umožní-li mu nakládat se zbožím v místě plnění a včas mu to oznámí.
6.7. Má-li prodávající zboží odeslat, odevzdá zboží Kupujícímu (podnikateli) předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího a umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, prodávající odevzdá Kupujícímu – spotřebiteli až, jakmile mu zboží předá dopravce.
6.8. Dodá-li prodávající větší množství zboží, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je Kupující bez zbytečného odkladu odmítl.
6.9. Prodávající odevzdá Kupujícímu zboží v ujednaném množství, jakosti a provedení.
6.10. Není-li ujednáno, jak má být zboží zabaleno, zabalí prodávající zboží podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování zboží a jeho ochranu. Stejným způsobem opatří prodávající zboží pro přepravu.
6.11. Kupující zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství.
6.12. Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.
Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@razitka-gravirovani.cz sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.
6.13. Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím zboží. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující zboží, ač mu s ní prodávající umožnil nakládat a kupující byl v prodlení s převzetím zboží.
6.14. Škoda na zboží, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na zboží na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti.
6.15. Prodlením strany s převzetím zboží vzniká druhé straně právo zboží po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytl dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání zboží podmíněno.
6.16. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího.

VII. Odstoupení od smlouvy

7.1. Odstoupení od smlouvy kupujícím spotřebitelem:
Kupující spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o:
a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.
Zboží je kupující spotřebitel povinen vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vracenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku. Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny do 14 dnů od předání vráceného zboží, nebo od prokázání, že zboží bylo prodávajícímu odesláno.

7.2. Kupující spotřebitel podle § 1837 obč. zák. nemůže mimo jiné odstoupit od smlouvy:
a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního tru nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
c) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu (např. razítka, tisk, vizitky atd.)
d) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
Prodávající umožňuje kupujícímu spotřebiteli odstoupit od smlouvy formou oznámení dopisem či elektronicky e-mailem a zároveň dodá zboží na adresu prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zdali částka bude odebrána v hotovosti nebo zdali bude čerpána pro další nákup. Kupujícímu spotřebiteli pak prodávající potvrdí bez zbytečného odkladu v textové podobě přijetí odstoupení.
Kupující spotřebitel odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky vyjma nákladů na dodání (kupující spotřebitel má totiž právo na dodání zboží ve vybraných situacích zdarma), které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem.
Odstoupí-li kupující spotřebitel od smlouvy, prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu spotřebiteli dříve, než jí spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
Kupující spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a Kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.
7.3. Odstoupení v ostatních případech
Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,
a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží,
b) použil-li Kupující zboží ještě před objevením vady,
c) nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
d) prodal-li Kupující zboží ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití zboží prospěch.
Neoznámil-li Kupující vadu zboží včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.
7.4. Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je podnikatel
V případě, že kupující je podnikatel, nemá tento právo odstoupit od smlouvy.

VIII. Bezpečnost a ochrana informací

8.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
8.2. V případě, kdy kupující v rámci internetového obchodu, zejména při vyplňování a zasílání Objednávky prostřednictvím objednávkového elektronického systému Obchodu, bude žádán o poskytnutí osobních údajů uvedených v tom kterém formuláři či Objednávce, bere kupující na vědomí, že není povinen takové údaje poskytnout a jejich poskytnutí je tedy zcela dobrovolné.
8.3. V případě neposkytnutí žádaných osobních údajů kupujícím, však není prodejce povinen přijmout Objednávku, přičemž s ohledem na objednávkový elektronický systém internetového obchodu může být další pokračování neúplně vyplněné Objednávky automaticky zastaveno či ukončeno.
8.4. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
8.5. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.
8.6. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
8.7. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
8.8. Poskytnuté osobní údaje mohou být zpřístupněny pouze:
a) subjektům oprávněným dle příslušných právních předpisů (např. zák. č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činností, v platném znění) a za podmínek stanovených takovými předpisy, jako státním orgánům, soudům, soudním exekutorům, apod.,
b) subjektům, které pro prodejce provádějí zpracování dle smlouvy o zpracování osobních údajů, a jenž tak splňují veškeré podmínky a předpoklady pro zpracování a ochranu osobních údajů,
c) subjektům, které s prodejcem tvoří podnikatelské či obchodní seskupení.
Tyto subjekty mohou být také pověřeny zpracováním osobních údajů.
8.9. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
8.10. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.
8.11. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
a) požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

b) požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
8.12. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
8.13. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
8.14. Poskytnutím osobních údajů zároveň kupující uděluje prodejci na dobu neurčitou svůj výslovný souhlas dle zák. č. 101/2000 Sb., v platném znění, ke zpracování těchto údajů v poskytnutém rozsahu za účelem jejich zpracování (I) pro plnění zákonných povinností prodejce, (II) pro archivační a analytické účely prodejce, mimo jiné pak pro hodnocení kvality služeb a spokojenosti kupujících, a pro optimalizaci poskytování a obsahu služeb, apod., (III) pro marketingové obchodní účely prodejce a pro informování kupujících a nabídku dalších služeb prodejce nebo jeho obchodních partnerů.
8.15. Kupující rovněž souhlasí se zveřejněním:
- svých hodnocení zboží prodávajícího,
- svých dotazů ohledně zboží prodávajícího,
- referencí ohledně zboží prodávajícího.


IX. Provozní doba

9.1. Objednávky přes internetový obchod Prodávajícího jsou přijímány 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Možnost osobního vyzvednutí zásilky je uveden na www.razitka-gravirovani.cz v části Kontakty.

X. Závěrečná ustanovení

10.1. Právní vztahy mezi smluvními stranami neupravené kupní smlouvou nebo těmito obchodními podmínkami se řídí právními předpisy České republiky, zejména Občanským zákoníkem (zák.č. 89/2012 Sb., v platném znění).
10.2. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
10.3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
10.4. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
10.5. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
10.6. Kontaktní údaje prodávajícího viz www.razitka-gravirovani.cz část Kontakty.
Tyto obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 14. 2. 2021.

 

Copyright 2021 - 2024 © razitka-gravirovani.cz